💕عشـق یعنی استقامت داشتن

💕شمع با پروانه نسبت داشتن

💕عشق یعنی بوسه بر لبهای تیغ

💕عاشقی یعنی شهامت داشتن

💕عشـق یعنی دوسـتی با لاله ها

💕 با شقـایق ها قرابت داشتن