از تازه ها استقبال کن
و به همه چیز آنگونه بنگر
که گوئی اولین بار است نگاهش می کنی .
کودکی، حسی بکر و همیشه تازه است.
با کودک درونت آشتی کن
و هر کاری که شادت می کند انجام بده.
مراقب سلامت جسم و  آرامش

از تازه ها استقبال کن

و به همه چیز آنگونه بنگر

که گوئی اولین بار است نگاهش می کنی .

کودکی، حسی بکر و همیشه تازه است.

با کودک درونت آشتی کن

و هر کاری که شادت می کند انجام بده.

مراقب سلامت جسم و آرامش روانت باش .

ساده زیستی را تمرین کن.

تا شکوه و صفای زندگی تصرفت کند

💞 @Asheghaneh