😊عادات افراد موفق را بشناسید:

▪️مطالعه‌ی مداوم
◽️ورزش منظم
▪️نشست ‌و برخاست با افراد موفق
◽️دنبال کردن اهداف خود
▪️سحرخیزی
◽️کمک گرفتن از مشاوران مجرب
▪️مثبت‌نگری
◽️همرنگ جماعت نبودن
▪️روزانه ۱۵ تا ۳

😊عادات افراد موفق را بشناسید:

▪️مطالعه‌ی مداوم

◽️ورزش منظم

▪️نشست ‌و برخاست با افراد موفق

◽️دنبال کردن اهداف خود

▪️سحرخیزی

◽️کمک گرفتن از مشاوران مجرب

▪️مثبت‌نگری

◽️همرنگ جماعت نبودن

▪️روزانه ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تفکر و تعمق

◽️کمک کردن به دیگران

💫 @Asheghaneh