💋💋میزنم بر لب تو بوسه

💋💋و جان می گیرم

💋💋من در آغوش توحس

💋💋هیجان می گیرم

💋💋تا که دستان تورا

💋💋دو

ر تنم میبینم...

💋💋از نفسهای تو من

💋💋شیره جان می گیرم