ڪاش ...✌

ما هم باهم مذاڪرہ ڪنیم ...👫

دوجانبہ!👈👉

تو جانب قلب مرا بگیر👈❤

و من طرف دل تورا❣👉

بعد وارد یڪ بازے برد برد شویم👊

تو دل مرا ببر👈❣

و من عقل و هوش ترا...🤗