پهنه ی آسمانِ حقیقت و معنا، گسترده تر از آن است که در تصور آدمی بگنجد، همچون پروردگار که فهمش در درک آدمی جای نمی گیرد.

برای رسیدن به بلندای این آسمان، نردبان هایی پنهان از زمین به آسمان راه گشوده اند ، هر گروهی از نردبانی رو به بالا گام می بردارند و هر کدام مستی خاص خود را تجربه می کنند و از دلیل خوشی و حیرانی دیگری بی خبرند ...

نه تنها انسان ، که تمام هستی در این مسیر رَهرُوَند ...

نردبان خود را بیابید و مطمئن به سوی معنا گام بردارید ... مراقب باشید عمرتان در تاب خوردن به دور نردبان ها و امتحان کردن چند پله ی اول هر کدام تباه نشود که وقتِ رفته باز نخواهد گشت ...

🌙شبتون پرمعنا

🍂@Asheghaneh