💕اینجا

بعضی ها زندگی نمی کنند، مسابقه ی دو گذاشته اند ،

می خواهند به هدفی که در افق دور دست است برسند

و در حالیکه نفسشان به شماره افتاده

می دوند و زیبایی های اطراف خود را نمی بینند ؛

آن وقت روزی می رسد که پیر و فرسوده هستند

و دیگر رسیدن و نرسیدن به هدف برایشان بی تفاوت است ...

@Asheghaneh 🍃🍃🍃