🌸🌸🌸🌸

🌈 در و دیوار دنیا رنگی است. رنگ عشق.

🌈 خدا جهان را رنگ کرده است. رنگ عشق؛

🏖 و این رنگ همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد.

🎆 از هر طرف که بگذری، لباست به گوشه‌ای خواهد گرفت و رنگی خواهی شد.

🌈 اما کاش چندان هم محتاط نباشی؛ شاد باش و بی پروا بگذر،

🌠 که خدا کسی را دوستتر دارد که لباس‌اش رنگی‌تر است!

🎇 که خدا کسی را دوست تر دارد که لباسش رنگی است !

صبحتون رنگی وشاد

❤❤@Asheghaneh