💐🍃🌿🌸🍃🌾🌼 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌸 یک چشمکِ تو برایِ من کافی بود🙈 شیرینیِ آن به طعمِ یک تافی بود😋 من بچه ی مثبتِ محله م،اما..!🙄 امواجِ نگاهِ خوشگلت منفی بود😍🙊 h... 🌿 🌾🍂 🍃🌺🍂 🍁 💐🌾🍀🌼🌷🍃