🍂 همیشگی ست ...

🍂 ولی جمعه ها

🍂 به استخوان میزند

🍂 اندوه دوری ات ...

💔

دلتنگ شده ام ...

نمیدانم شاید برای تو ...

یا شاید برای ...

دیروزهایی که ...

باتو گذشت ...

از اینجا صدایټ می ڪنم ...

تو از آنــــــجا بغلم کن ...

❣ ❣

تـــو ”

تنهــــا دعـــاے قشنــــڪَ منــــی

مبــــادا کســی از خـــدا ،

بــــی خبــــر بــــراے خـــودش،

آرزویــــت کنـــد

🍁🍃 🍃🍁

❣