❌خودکار بزار جلوت!

❌آدمای زندگیتو یکی یکی بنویس!

❌حسادت میکنه ... خط بزن!

❌خوبیات به چشمش نمیاد ... خط ❌بزن!

❌بهت دروغ میگه ... خط بزن!

❌هر وقت تنها شد میاد سراغت ... ❌خط بزن!

❌پشت سرت حرف میزنه ... خط ❌بزن!

❌از پشت خنجر میزنه ...خط بزن!

❌هیچوقت نمیفهمت ... خط بزن!

❌فقط تو خوشیات کنارته ... خط ❌بزن!

❌سر حرفش نیست ... خط بزن!

❌مکث نکن فقط خط ... بزن!

❌از این نترس که تنهاشی!

❌تنهایی شرف داره به حضور این ❌آدما تو زندگیت!

❌شروع کن اضافی هارو خط خطی ❌کن!