جریمه نقدی گروه از فردا :

پست تکراری ٥٠٠٠ تومان

پست غیراخلاقی ٢٠٠٠٠ تومان

فیسِ زیادی ٣٠٠٠٠ تومان

شکلک الکی ٣٥٠٠٠ تومان

فعال نبودن ١٠٠٠٠٠ تومان

از طرف مدیر😎😎😜😜😜