بزرگ ترین چیزی که می توانی به خودت بدهی آزاد شدن است از آنچه دیگران فکر می کنند 

هر چه به آن اعتقاد داری تاثیرمی گذارد روی هر چه به سویت می آید 

شما پدید نمی آورید بلکه محیطی را می سازید که اجازه ی پدید آمدن را می دهد 

به افکاری برسید که حس بهتری می دهند

#استر_هیکس

❣❣ @Asheghaneh