🔻هماهنگی با جهان هستی چگونه احساسیست؟

🔻گویی برآب شناورید. اگر تنش یابید، یا بر جریان مقاومت کنید، فرو خواهید رفت. اگر آب شما را فرا گیرد، آب خود شما را محافظت میکند و شما شناور میشوید. این است احساس هماهنگی با هستی، پس خود را این گونه با کیهان هم نوا سازید.

🔻تنش را رها و شناور کنید.

🍃🌸 @Asheghaneh