ماهی به آب گفت : بی تو میمیرم

آب خواست امتحانش کنه

گفت: میرم و به حرفات فکر میکنم

رفت و زود برگشت اما ماهی مرده بود

هیچ وقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن😔

❤ @Asheghaneh ❄