این سه کلید در کامپیوتر مهم اند اما در زندگی مهمتر !

- کنترل کردن خودمان 
- پیدا کردن راه حل جایگزین
- حذف موقعیت هایی که به شما تنش و انرژی منفی میدهند.

✨ Asheghaneh

این سه کلید در کامپیوتر مهم اند اما در زندگی مهمتر !

- کنترل کردن خودمان

- پیدا کردن راه حل جایگزین

- حذف موقعیت هایی که به شما تنش و انرژی منفی میدهند.

✨ @Asheghaneh