.

جا نخواهم زد !

#دردهایم را در #آغوش خواهم کشید و مصمم تر از همیشه ، #ادامه خواهم داد ...

این خاصیتِ من است ؛

که مشکلاتم را شبیه به #انگیزه می بینم ،

شبیه به داغِ سوزانی ، که وادارم می کند سریع تر از همیشه گام بردارم .

من به لطفِ دردهایم ، هر روز #قوی تر می شوم ،

نه جا می زنم ،

نه کم می آورم ،

می ایستم و ادامه می دهم ...

دوام می آورم و #موفق می شوم ...

#نرگس_صرافیان_طوفان

❣❣ @Asheghaneh