✨

رها کن ؛

هر آنچه که فکرِ خواستنش ، زمین گیرت می کند .

این وابستگی هایِ بی ثمر ؛

به بغضِ کهنه ای می مانَد بیخِ گلو ، که تا رها نشود ؛ آرامشِ دنیایِ تو بر نخواهد گشت .

رهایش که کردی ؛ اشک می ریزی ، عذاب می کشی و تمامِ حسرت و ترس هایِ ته گرفته ات به یک باره از چشمانت بیرون می ریزد .

تا جایی که سبُک می شوی و به نقطه ی پذیرش و بی تفاوتیِ محض می رسی .

جایی که دیگر ، نه دلیلی هست برایِ ترسیدن ، نه حسرتی برایِ خوردن ، نه چیزی برایِ از دست دادن ،

گذشته و نداشته هایت را فراموش می کنی و دل می دهی به اتفاقاتِ خوبِ پیشِ رو .

بعضی رها کردن ها ، فقط تصورشان ترسناک است !

#نرگس_صرافیان_طوفان

💟 @Asheghaneh