🍃🌸🌸🍃

معبود من ! تنها امنیت من !

امروز مشق مهربانی را خوب انجام داده ام، مرا بسوی خودت ببر تا بی انتها ....

امروز مشق بخشندگی را خوب انجام داده ام مرا بسوی خودت ببر تا بی نهایت...

امروز مشق صبر را خوب انجام داده ام،مرا بسوی خودت ببر تا آسمان عشقت.

و امروز مشق خلاقیت را خوب انجام داده ام، زیرا میتوانم خالق باشم، خالق آرزوهایم، آرزوهایی که تو در قلبم کاشتی...سپاسگزارم.

صبح بخیر

🍃🌸 @Asheghaneh