سرانجام روزی به حکمت همه 
اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد،
پس فعلا به سردرگمیها بخندید. 
از میان اشکها لبخند بزنید
و همواره به خودتان یادآوری کنید
که پشت هرحادثه ای دلیلی نهفته است.

🍂 Asheghaneh

سرانجام روزی به حکمت همه

اتفاقات زندگیتان پی خواهید برد،

پس فعلا به سردرگمیها بخندید.

از میان اشکها لبخند بزنید

و همواره به خودتان یادآوری کنید

که پشت هرحادثه ای دلیلی نهفته است.

🍂 @Asheghaneh