📝

این درد را نمیتوان برای کسی

بازگو کرد ...!!

که آدمی ، وجود دارد ؛

نفس میکشد ، سفر میکند ...

موسیقی گوش میدهد ،

کتاب میخواند و چای مینوشد ؛

اما گوشه ای ،

فراموش شده است !

❤ @Asheghaneh ❄