اگر به مشکلاتت بیش از حد توجه کنی به آنها خوراک داده ای.

توجه خوراک ذهن است به هرچه که توجه کنی قویتر میگردد.

هرگز با توجه کردن به بدبختی ها به آنها خوراک نرسان. به چیزهای منفی کمتر توجه کن.

در باره رنج‌هایت زیاد سخن نگو و آنها را بزرگ نکن.

بیشتر به شادی متمایل شو، توجه ات را به شادی های کوچک معطوف کن.

لحظات کوتاه شادی را ارج بگذار و خودت را کامل در آنها غرقه کن. اینگونه آن لحظات کوتاه رشد خواهند کرد و در تمام زندگی ات منتشر خواهند شد.

🍃@Asheghaneh