❤نگاهت که می کنم

❤چیزی مرا از " نداشـتـن " ها جدا می کند

❤با تـــو که می خـندم

❤قفل های این روزها باز می شوند

❤چه خوش اتفاقی ست

❤بــا تـــو بــودن....

❤عاشقانه که صدایم می کنی

❤نامم دل انگیــزترین آوای دنیــا را به خود می گیرد.