💞💞💞💞

🌈معبد خداوند فقط به روی

دلی شاد و آواز خوان و رقصان باز است .

🌈دل گرفته را به این معبد راهی نیست ،

👈پس ، از اندوه اجتناب کن.

🔷دل خود را از همه رنگ ها سرشار کن

درخشان و رنگارنگ مثل یک طاووس-

👈و برای این { دلشادی و آواز و رقص } به دنبال دلیلی نباش .

🎌کسی که برای شادی دلیلی می جوید ، شاد نخواهد بود .

💥{چون شاخ تر به رقص آ } و نغمه ساز کن-

نه برای دیگران ،

نه به خاطر چیزی ،

🌟برقص ، فقط به خاطر رقص ؛

🌟بخوان ، فقط برای آواز ؛

🌈آن گاه سرتا پای زندگی ات ملکوتی می شود ،

🎆و فقط در این حالت است که همه چیز رنگ نیایش به خود می گیرد .

💥این گونه زیستن ، آزاد بودن است

💎 @Asheghaneh