یــِـه روزیـــ

یـــِه جایـــی

یـِــه نَــــفَــــر

جــــوری سِــفـت بَـغَـلِــتـــ مـیکُـنِــه

کِــه تَـمــامِ تـیــکِــه هـایِ شِــکَـسـتَـتــــ

دوبـارِه بـِه هَــم مـیچَــسـبـِه

❤ @Asheghaneh ❄