ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن، در هر کار و هر حال. زندگی، فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده. ما به اشتباه اینگونه میاندیشیم.

مادامی که زنده هستیم و زندگی میکنیم، هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست، بلکه آغاز فعالیتی دیگر است. پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری، لذت بردن را فراموش نکنیم. لذت، باعث قدرتمند شدن میشود و به طرز باور نکردنی، باعث بالا رفتن اعتماد به نفس میشود.

لذت بردن، هدف زندگی است. تا میتوانی، همه کارها را با لذت همراه کن. حتی نفس کشیدن، که کمترین فعالیت توست!

#دارن_هاردی

❣❣ @Asheghaneh