معبودم...

امروز دستم را ، چشمم را ، قلبم را و تمام خودم را...در روزه شریک کرده ام! برای قرب به تو و برای کمال خودم....

من به این باور رسیده ام که تو برای نجواهای ما با خودت لحظه شماری میکنی. من به این باور رسیده ام که تو عاشق عاشقانه های مخلوقاتت هستی... ای که از فضلَت بی دریغ میدهی ، بر ما نیز بی حساب بِبار! ...

♥♥@Asheghaneh