ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ...
ﺍﻣﺎ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ ﻣﻔﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ... 

ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ...
ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﻔﺖ , ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻣﻔﺖ...

دل شکستن مفت نیست... 
بهایی به اندازه تنهایی در این دنیا دارد ...

❤ Asheghaneh ❄

ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ...

ﺍﻣﺎ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ ﻣﻔﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ...

ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ...

ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﻔﺖ , ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻣﻔﺖ...

دل شکستن مفت نیست...

بهایی به اندازه تنهایی در این دنیا دارد ...

❤ @Asheghaneh ❄