هر دلی سازی دارد که در زندگی به گونه ای مینوازد...
گاهی شاد،
گاهی غمگین...
گاهی تند و گاهی آهسته...
بنشین گاهی و به صدای ساز دلت گوش بسپار،گاهی نیاز به کوک کردن دارد.

❣❣ Asheghaneh

هر دلی سازی دارد که در زندگی به گونه ای مینوازد...

گاهی شاد،

گاهی غمگین...

گاهی تند و گاهی آهسته...

بنشین گاهی و به صدای ساز دلت گوش بسپار،گاهی نیاز به کوک کردن دارد.

❣❣ @Asheghaneh