بگذار شب سخن بگوید، که سرشار از گفتن است و تشنه ی گفتن.
شب انگار که فخر رازمندی می فروشد. کلماتش، گرچه به زمزمه می ماند، ذره ای متواضعانه نیست. غروری دارد که روز ندارد.
حق است که چنین باشد. رازهای درو

بگذار شب سخن بگوید، که سرشار از گفتن است و تشنه ی گفتن.

شب انگار که فخر رازمندی می فروشد. کلماتش، گرچه به زمزمه می ماند، ذره ای متواضعانه نیست. غروری دارد که روز ندارد.

حق است که چنین باشد. رازهای درون شب، معجزه نیست، اما زیباست....

شبتون پر از نوروامید

🍁 @Asheghaneh