🌺🌺🌺🌺

✅ جملات تاکیدی انگیزشی

* می دانم که دنیای بیرونی تاثیر و نتیجه ای است که فقط ناشی از افکار است.

* برای جذب پول روی ثروت تمرکز می کنم. قدرت تخیل خود را به کار می اندازم و باور می کنم پولی را که می خواهم از قبل داشته ام و افکار مربوط به پول را در ذهن می پرورانم.

* هم اکنون چشمانم را می بندم و اهداف را طوری که گویی از قبل به نتیجه رسیده اند, مجسم می کنم.

* هم اکنون احساس شادی و لذت را از خود ساطع می کنم تا به صورت تصاویر و تجارب زندگی به سوی من برگردند.

💞 @Asheghaneh