باز هم جمعہ و معشوقہ

 من در سفر است

باز هم وسوسہ دارم

 نڪند پشت در است...

باز هم جمعہ و دلتنگے

 و یڪ بغض عجیب

باز هم همدم تنهایے

 من چشم تر است...

خاصــــــــــ😔

💥💞🌹 🌷 ❤🌹 🌷