٩ باورى که باعث بروز رفتار پرخاشگرانه میشوند

١. در هر کارى باید برنده شوم.

٢. اگر زورگویى نکنم، هیچکس به حرف من گوش نمیدهد.

٣. جهان، پر از دشمن است. پس براى اینکه حقم را بگیرم، باید پرخاشگرانه رفتار کنم.

٤. سازش کردن با دیگران، مساوى باخت است.

٥. باید هر طورى شده روى دیگران تاثیر بگذارم.

٦. هیچکس نباید مانع رسیدن من به اهدافم شود.

٧. با برخى از افراد فقط باید از طریق رفتار پرخاشگرانه ارتباط برقرار کرد.

٨. باید ثابت کنم حق با من است و دیگران اشتباه میکنند.

٩. جهان ناعادلانه اى است؛ وقتى کسى با من بدرفتارى میکند، تحملش براى من خیلى مشکل است.

❣@Asheghaneh