💫

بلند پرواز باشید ...

بلند پرواز که باشید دیگر سنگ‌هایی که به طرفتان پرتاب می‌شوند،

هرگز به شما نخواهند رسید.

حتی ابرها هم نمی‌توانند بر شما ببارند تا پرهایتان را خیس کنند!

چون بالاتر از ابرها به پرواز درآمده‌اید

و هیچ‌وقت زیر سایه کسی قرار نخواهید گرفت.

آسمان حق شماست،

پس تا میتوانید بلندتر بپرید ...

گوش نسپارید به سخن کسانی که مخالف بلند پروازی‌اند،

آنها همان‌هایی هستند

که حتی قادر نیستند به بلندی یک خانه به پرواز درآیند!

و ترس از پرواز همیشه زمین‌گیرشان می‌کند ...

🌟🌟 @Asheghaneh