🌱
اهمیتی ندارند دیگران چه نظری در مورد ما دارند، پوشیدن کفش بهتر از فرش کردن دنیاس هرگز نمیشود همه راضی نگه داشت
پس بهتر است به راه خود ادامه دهید.

💟 Asheghaneh

🌱

اهمیتی ندارند دیگران چه نظری در مورد ما دارند، پوشیدن کفش بهتر از فرش کردن دنیاس هرگز نمیشود همه راضی نگه داشت

پس بهتر است به راه خود ادامه دهید.

💟 @Asheghaneh