باور داشته باش،
 با هر لبخندی که می زنی،
 "یک قدم" جهان را از خشونت ورزی، به سوی مهرورزی سوق داده ای…
 پس دریغ نکن،
 دنیا این روزها از همیشه به لبخند تو محتاج تر است...

دنیا به کام

Asheghaneh

باور داشته باش،

با هر لبخندی که می زنی،

"یک قدم" جهان را از خشونت ورزی، به سوی مهرورزی سوق داده ای…

پس دریغ نکن،

دنیا این روزها از همیشه به لبخند تو محتاج تر است...

دنیا به کام

@Asheghaneh