چــــوپان خیالش راحت بود کـہ " سگ " هــواے " گـلہ" را دارد

غافـل از اینکــہ " گــــرگ " قـــــول استخوان شکارش را بـہ "سگ " داده بـود

رفـــیق مــواظب باوفاها باش

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌