زنها چیز های غیر منتظره را دوست دارند؛

وسط یک چهار راهِ شلوغ دوستت دارم شنیدن را،

دسته گل به مناسبت هیچ چیز را،

کلیدی که به جای ساعتِ هفت ساعتِ چهار بچرخد تویِ قفل را،

مردی که پیش بند ببندد و صورت کفیش عجیب دیدن دارد را...

زنها چیزهای غیر منتظره را دوست دارند؛

بوسه های ناگهانی را،

بوسه های ناگهانی را،

بوسه های ناگهانی را...

❤ @Asheghaneh ❄