عفو کردن دیگران به معنی آن نیست که شما رفتار آنان را پذیرفته اید!

بخشش در ذهن شما اتفاق می افتد.

واقعیت بخشش حقیقی، در آزاد کردن خود از رنج است.

فقط نوعی آزاد کردن خود از انرژی منفی است

بخشش به این معنی نیست که اجازه دهید رفتارهای آزاردهنده دیگران در زندگیتان ادامه یابند.

بخشش به معنی رها کردن است : شما آن فرد را مورد عفو قرار می دهید و آن گاه آنان را رها می کنید.

همین که می بخشیم آزاد می شویم تا فراموش کنیم.

🦋 @Asheghaneh