#عدالت_خدا

شما در هر نقطه ای از هستی و کائنات که باشید فرقی نمیکند قانون جذب برای شما کار میکند.

اوج عدالت خداوندی حاکم است که شما سناریو زندگیتان را خودتان مینویسید و هر آنچه به آن توجه کنید به آن میرسید .

خداوند این لذت بزرگِ بی مانند را برای بندگانش خلق نموده است .

هستی و کائنات با نظم بینظیری کار میکند و انسان با انرژی عظیمی که دارد ،خود مسیرش را رقم میزند

حال خوب یا بد، مسئولیت زندگیمان بر عهده خودمان است و انتخاب با خود ِ خود ِ خودمان است.

✨ @Asheghaneh