🔻

هر کس مجموعه ای کامل از افکار خویش است.

حال چگونه باید افکار مثبت را پرورش داده و افکار منفی را از خود دور کنیم؟

اگر نمی توانیم جلوی ورود افکار منفی را به ذهنمان بگیریم ، پس حداقل سعی کنیم آن ها را پرورش ندهیم.

زمانی که افکار برگرفته از خشم و حسادت و ترس و اضطراب به ذهنتان نفوذ می کند، بلافاصله سعی کنید تا افکار دیگری را جانشین آن سازید.

برای خلاصی از ظلمت و تاریکی، نیاز به نور و روشنایی است و برای مهار کردن افکار منفی، نیاز به جانشینی افکار مثبت و سازنده داریم.

💎 @Asheghaneh