🍎خنده دارویی قوی است برای سلامتی فیزیکی و روحی

خندیدن سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند، درد را کاهش می دهد ، هورمون های استرس راکاهش می دهد، باعث ریلکس شدن ماهیچه ها می شود، خشم را مهار می کند و با بهبود دادن عملکرد رگ های خونی و افزایش جریان خون حملات قلبی را کاهش می دهد.....

کودکان صدهابار در روز می خندند، با بزرگ شدن و جدی شدن زندگی تعداد دفعاتی که می خندیم بسیار کم می شود.

می توانیم با خندیدن و شوخ طبعی سلامتمان ورابطه هامان  را بهبود دهیم و بدانیم که هیچ چیزی نمی تواند سریعتر  از خنده  ذهن را به  وضعیت تعادل بازگرداند.

🍃🌸 @Asheghaneh