💕کسی که تفکرش باتو متفاوت است،دشمنت نیست !
انسان دیگری است با دیدگاهی دیگر
فقط همین.

اگرفقط همین یک اصل را بپذیریم
روابط مان بهتر خواهد شد
و زندگی سرشار از آرامش خواهیم داشت!

💫 Asheghaneh

💕کسی که تفکرش باتو متفاوت است،دشمنت نیست !

انسان دیگری است با دیدگاهی دیگر

فقط همین.

اگرفقط همین یک اصل را بپذیریم

روابط مان بهتر خواهد شد

و زندگی سرشار از آرامش خواهیم داشت!

💫 @Asheghaneh