🌰اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،
🌱باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای …
🌱"پس نیکی را بکار،
🌱بالای هر زمینی…
🌱و زیر هر آسمانی….
🌱برای هر کسی... "
🌱تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی

🌰اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،

🌱باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای …

🌱"پس نیکی را بکار،

🌱بالای هر زمینی…

🌱و زیر هر آسمانی….

🌱برای هر کسی... "

🌱تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!

🌱که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند …

🌱اثر زیبا باقی می ماند،

🌱حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته باشد.

❤❤@Asheghaneh