نِگـاَه نَـکُن سـاَکِـتَـم ■┅
اَگـهِ دَهـنَـم بـاَز بِـشـهْ چـیـزایی ■┅
بـاَرِت مـیـکُـنَـم ■┅
کِـه مَـعنیشـون رو تُـو گوگـل هَـم ■┅
نَـتُـونـی پـیـداَ کُـنـی 😏🤞

💔 Asheghaneh 💔

نِگـاَه نَـکُن سـاَکِـتَـم ■┅

اَگـهِ دَهـنَـم بـاَز بِـشـهْ چـیـزایی ■┅

بـاَرِت مـیـکُـنَـم ■┅

کِـه مَـعنیشـون رو تُـو گوگـل هَـم ■┅

نَـتُـونـی پـیـداَ کُـنـی 😏🤞

💔 @Asheghaneh 💔