آرام جانم‌‌ ! امروز ذره ذره ی وجودم را در لحظه لحظه ی حضورت حل کن، تا فانوسهای قلبم ، نور تو را در سراسر جانم‌ بتابانند....
ای منتهای دلها ! من مسافر تو در این جهانم... خوشحالم که هرگز بر سر دوراهی ها

آرام جانم‌‌ ! امروز ذره ذره ی وجودم را در لحظه لحظه ی حضورت حل کن، تا فانوسهای قلبم ، نور تو را در سراسر جانم‌ بتابانند....

ای منتهای دلها ! من مسافر تو در این جهانم... خوشحالم که هرگز بر سر دوراهی های زندگی نمیمانم ، قاطع تصمیم میگیرم ، من هیچگاه تنها نیستم ، چون ترا دمادم حس میکنم و میدانم تو شاهکارخلقتت را تنها نمیگذاری.

صبحتون دل انگیز

🍃🌸 @Asheghaneh