💫

خوشبختی از آن کسی است که در فضای شکرگزاری زندگی کند چه دنیا به کامش باشد و چه نباشد ، چه آن زمان که می دود و نمیرسد و چه آن زمان که گامی برنداشته خود را در مقصد می بیند ، چرا که خوشبختی چیزی جز آرامش نیست و هر کس که این موهبت الهی را دارد خوشبخت است...

✨ @Asheghaneh