یـــــک روز …

حســــــــرت خواهـــــی خـــــورد …

روزی کـــــه در آغـــــوش دیگـــــری ,

بـــــا فکـــــر کـــــردن بـــــه مـــــن …

آرام میشــــــــــوی …………..!

💔 @Asheghaneh 💔