همه آدم های بدبخت نتیجه یک تصمیم

اشتباهند،

اینکه یک روز زنی را که می توانستیم

کنار هم یک عمر شاد و خوشبخت باشیم

به خاطر آدمی که خیال می کردیم دوستش داریم

و دوستمان نداشت ترک کردیم.

نتیجه اش شد آنکه

آن زن هم رفت

با مردی که فکر می کرد دوستش دارد

و زن دوستش نداشت

ازدواج کرد.

#لوئیجی_پیراندلو

❤❤