🍃🌸🌸🍃

هر لحظه گنج بزرگیست

گنجتان را مفت از دست ندهید

باز به خاطر بیاورید که زمان بخاطر هیچکس منتظر نمی ماند

دیروز به تاریخ پیوست…

فردا معماست و امروز هدیه است…

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن؛

بدان که اگرخدا را یافته باشی

دیگر هر چه باخته ای مهم نیست ….

🍃 @Asheghaneh